informacje i publikacje z kategorii - odpady, ochrona środowiska, ekologia|Saturday, December 15, 2018
Znajdujesz się tutaj: Home » Ustawa o odpadach rozdział 3

Ustawa o odpadach rozdział 3

Ustawa o odpadach z dnia dnia 27 kwietnia 2001 – Rozdział 3 Plany gospodarki odpadami

Art. 14.

1. Dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa oraz realizacji
zasad, o których mowa w art. 5, a także stworzenia w kraju zintegrowanej i
wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska,
opracowywane są plany gospodarki odpadami.
2. Plany gospodarki odpadami określają:
1) opis aktualnego stanu gospodarki odpadami, zawierający informacje dotyczące:
a) rodzaju, ilości i źródła pochodzenia odpadów, które mają być poddane
procesom odzysku lub unieszkodliwiania,
b) wyszczególnienia posiadaczy odpadów prowadzących działalność w
zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
c) rozmieszczenia istniejących instalacji do zbierania, odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów,
d) identyfikacji problemów w zakresie gospodarowania odpadami,
2) cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania,
3) prognozowane zmiany w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami,
4) zadania, których realizacja zapewni poprawę sytuacji w zakresie gospodarowania
odpadami,
5) rodzaj przedsięwzięć i harmonogram ich realizacji,
6) instrumenty finansowe służące realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami,
zawierające następujące elementy:
a) wskazanie źródeł finansowania planowanych działań,
b) harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych działań zmierzających
do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów
i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowe go gospodarowania nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających
biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych
na składowiska,
7) system gospodarowania odpadami,
8) system monitoringu i sposób oceny realizacji celów w zakresie gospodarki
odpadami.
3. Plany są opracowywane na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i
gminnym.
4. Rada Ministrów uchwala krajowy plan gospodarki odpadami opracowany przez
ministra właściwego do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw gospodarki wodnej.
5. Projekt wojewódzkiego, powiatowego lub gminnego planu gospodarki odpadami
opracowują organy wykonawcze województwa, powiatu lub gminy.
6. Wojewódzki, powiatowy i gminny plan gospodarki odpadami stanowi część odpowiedniego
programu ochrony środowiska i jest tworzony w trybie i na zasadach
określonych w przepisach o ochronie środowiska.
7. Projekty planów podlegają zaopiniowaniu:
1) projekt planu krajowego – przez zarządy województw,
2) projekt planu wojewódzkiego – przez ministra właściwego do spraw środowiska,
organy wykonawcze powiatów i gmin z obszaru województwa, wojewódzkiego
inspektora ochrony środowiska, a w zakresie związanym z
ochroną wód – przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki
wodnej oraz w zakresie związanym z portami i wodami morskimi -
przez dyrektora właściwego urzędu morskiego.
3) projekt planu powiatowego – przez zarząd województwa oraz przez organy
wykonawcze gmin z terenu powiatu,
4) projekt planu gminnego – przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu.
8. Organy, o których mowa w ust. 7, udzielają opinii w terminie nie dłuższym niż 2
miesiące od dnia otrzymania projektu. Nieudzielenie opinii w tym terminie
uznaje się za opinię pozytywną.
9. W miastach, w których funkcje organów powiatu sprawują organy gminy, plan
gospodarki odpadami obejmuje zadania planu powiatowego i gminnego. Projekt
planu jest opiniowany przez zarząd województwa.
10. Dla obszaru miasta stołecznego Warszawy zarząd powiatu warszawskiego opracowuje
projekt wspólnego planu gospodarki odpadami, obejmujący zadania planu
powiatowego i gminnego, który jest opiniowany przez zarząd województwa
mazowieckiego oraz organy wykonawcze gmin z terenu powiatu warszawskiego;
plan ten uchwala rada powiatu warszawskiego.
11. Organy wykonawcze gmin, będących członkami związków międzygminnych,
mogą opracować jeden projekt wspólnego planu gospodarki odpadami, obejmujący
zadania gminnego planu gospodarki odpadami. Projekt planu jest opiniowany
przez zarządy województw i powiatów, na których terenie położone są
gminy.
12. Zarządy powiatów, będących członkami związków powiatów, mogą opracować
jeden projekt wspólnego planu gospodarki odpadami, obejmujący zadania po
wiatowego planu gospodarki odpadami. Projekt planu jest opiniowany przez zarządy
województw, na terenie których położone są powiaty oraz organy wykonawcze
gmin z terenu tych powiatów.
12a. Projekty planów, o których mowa w ust. 7 pkt 3 i 4 i ust. 10-12, podlegają zaopiniowaniu
przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki
wodnej.
12b. Sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami, obejmujące okres
dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego
ten okres, zwany dalej “okresem sprawozdawczym”, przygotowują:
1) minister właściwy do spraw środowiska – z realizacji planu krajowego,
2) zarząd województwa – z realizacji planu wojewódzkiego,
3) zarząd powiatu – z realizacji planu powiatowego,
4) organ wykonawczy gminy – z realizacji planu gminnego.
13. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami:
1) organ wykonawczy gminy przedkłada radzie gminy i zarządowi powiatu w
terminie do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego,
2) zarząd powiatu przedkłada radzie powiatu i zarządowi województwa w terminie
do dnia 30 czerwca po upływie okresu sprawozdawczego,
3) zarząd województwa przedkłada sejmikowi województwa i ministrowi właściwemu
do spraw środowiska w terminie do dnia 30 września po upływie
okresu sprawozdawczego,
4) minister właściwy do spraw środowiska przedkłada Radzie Ministrów w
terminie do dnia 31 grudnia po upływie okresu sprawozdawczego.
14. Plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata.

Art. 15.

1. Plany gospodarki odpadami powinny być opracowywane zgodnie z polityką ekologiczną
państwa.
2. Wojewódzki plan gospodarki odpadami powinien być zgodny z krajowym planem
gospodarki odpadami, powiatowy plan gospodarki odpadami powinien być
zgodny z wojewódzkim planem gospodarki odpadami, gminny plan gospodarki
odpadami powinien być zgodny z powiatowym planem gospodarki odpadami.
3. (uchylony).
4. (uchylony).
5. Krajowy plan gospodarki odpadami może określać przedsięwzięcia priorytetowe,
które stanowią instalacje o znaczeniu ponadwojewódzkim, służące do unieszkodliwiania
odpadów i spełniające następujące kryteria:
1) w instalacjach są unieszkodliwiane odpady z obszaru większego niż obszar
jednego województwa,
2) istnienie tych instalacji jest niezbędne do:
a) utworzenia i utrzymania w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci
instalacji i urządzeń do unieszkodliwiania odpadów,
b) realizacji zadań zawartych w krajowym planie gospodarki odpadami.
5a. Przedsięwzięcia priorytetowe, o których mowa w ust. 5, mogą być finansowane
ze środków publicznych.
6. (uchylony).
7. Krajowy, wojewódzki lub powiatowy plan gospodarki odpadami obejmuje
wszystkie rodzaje odpadów powstających na obszarze danej jednostki administracyjnej
oraz przywożonych na jej obszar, a w szczególności odpady komunalne
z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe,
odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych
oraz infrastruktury drogowej, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym pojazdy
wycofane z eksploatacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, PCB, azbest,
odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory.
7a. Gminny plan gospodarki odpadami obejmuje odpady komunalne powstające na
obszarze danej gminy oraz przywożone na jej obszar z uwzględnieniem odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych
zawartych w odpadach komunalnych.
8. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia,
szczegółowy zakres, sposób i formę sporządzania wojewódzkiego, powiatowego
i gminnego planu gospodarki odpadami, kierując się potrzebą ujednolicenia
sposobu przygotowania planów i zapewnienia ich spójności.

Art. 16.

Przedsięwzięcia związane z unieszkodliwianiem odpadów mogą być realizowane z
udziałem środków z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o ile przedsięwzięcia
te zostały ujęte w planie gospodarki odpadami.

Rozdział 3a

Zadania samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Art. 16a.


Do obowiązkowych zadań własnych gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
należy:
1) zapewnianie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem
odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych,
2) zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i
odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe:
a) ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
b) wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,
c) osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
3) zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z
innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych albo zapewnienie warunków do
budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców,
4) zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji kierowanych do składowania:
a) do dnia 31 grudnia 2010 r. – do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
b) do dnia 31 grudnia 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
c) do dnia 31 grudnia 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r

Art. 16b.

Do obowiązkowych zadań własnych województwa w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi należy zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i
urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wydzielonych z
odpadów komunalnych.