informacje i publikacje z kategorii - odpady, ochrona środowiska, ekologia|Saturday, December 15, 2018
Znajdujesz się tutaj: Home » Ustawa o odpadach rozdział 1

Ustawa o odpadach rozdział 1

Ustawa o odpadach z dnia dnia 27 kwietnia 2001 – Rozdział 1 

 Art. 1.

1. Ustawa określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę
życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego
rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów
lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot
Europejskich:
1) dyrektywy Rady 75/439/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. w sprawie unieszkodliwiania olejów
odpadowych (Dz. Urz. WE L 194 z 25.07.1975, str. 23, L 42 z 12.02.1987, str. 43, L 377 z
31.12.1991, str. 48, L 243 z 24.09.1996, str. 31 i L 332 z 28.12.2000, str. 91),
2) dyrektywy Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (Dz. Urz. WE L 194 z
25.07.1975, str. 39, L 78 z 26.03.1991, str. 32 i L 377 z 23.12.1991, str. 48),
3) dyrektywy Rady 78/176/EWG z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie odpadów pochodzących z
przemysłu ditlenku tytanu (Dz. Urz. WE L 54 z 25.02.1978, str. 19, L 378 z 31.12.1982, str. 1, L
32 z 03.02.1983, str. 28, L 377 z 31.12.1991, str. 48 i L 409 z 31.12.1992, str. 11),
4) dyrektywy Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska, w
szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie (Dz. Urz.
WE L 181 z 04.07.1986, str. 6 i L 377 z 31.12.1991, str. 48),
5) dyrektywy Komisji 91/157/EWG z dnia 18 marca 1991 r. w sprawie baterii i akumulatorów zawierających
niektóre substancje niebezpieczne (Dz. Urz. WE L 78 z 26.03.1991, str. 38, L 264 z
04.10.1993 str. 51 i L 1 z 05.01.1999, str. 1),
6) dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych
(Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991, str. 40 i L 67 z 07.03.1998, str. 29),
7) dyrektywy Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych
(Dz. Urz. WE L 377 z 31.12.1991, str. 20, i L 168 z 02.07.1994, str. 28),
8) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. sprawie opakowań
i odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. WE L 365 z 31.12.1994, str. 10, L 284 z
31.10.2003, str. 1, L 47 z 18.02.2004, str. 26 i L 70 z 16.03.2005, str. 17),
9) dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz.
Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1),
10) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie
pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. Urz. WE L 269, z 21.10.2000, str. 34, L 170 z
29.06.2002, str. 81 i L 25 z 28.01.2005, str. 73),
11) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie
spalania odpadów (Dz. Urz. WE L 332 z 28.12.2000, str. 91),
12) dyrektywy 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (Dz. Urz. WE L 37 z 13.02.2003, str.
24 i L345 z 31.12.2003, str. 106).
Dane dotyczące aktów prawa Unii Europejskiej ogłoszonych przed dniem 1 maja 2004 r., zamieszczone
w niniejszej ustawie, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
- wydanie specjalne.
2. Przepisy ustawy nie naruszają postanowień działu II w tytule I ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902,
z późn. zm.2)).

Art. 2.

1. Przepisy ustawy stosuje się także do postępowania z masami ziemnymi lub skalnymi,
jeżeli są usuwane albo przemieszczane w związku z realizacją inwestycji
lub prowadzeniem eksploatacji kopalin.
2. Przepisów ustawy nie stosuje się do:
1) mas ziemnych lub skalnych usuwanych albo przemieszczanych w związku z
realizacją inwestycji, jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja
o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych określają warunki
i sposób ich zagospodarowania, a ich zastosowanie nie spowoduje
przekroczeń wymaganych standardów jakości gleby i ziemi, o których mowa
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
1a) mas ziemnych lub skalnych usuwanych albo przemieszczanych w związku z
wydobywaniem kopalin ze złóż wraz z ich przerabianiem, jeżeli koncesja na
wydobywanie kopalin ze złóż udzielona na podstawie ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz.
1947, z późn. zm.3)) lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla terenu górniczego określają warunki i sposób ich zagospodarowania,
2) mas ziemnych pochodzących z pogłębiania akwenów morskich w związku z
utrzymywaniem infrastruktury zapewniającej dostęp do portów oraz infrastruktury
portowej, a także z pogłębiania zbiorników wodnych, stawów,
cieków naturalnych, kanałów i rowów w związku z utrzymywaniem i regulacją
wód, stanowiących niezanieczyszczony urobek,
3) odpadów promieniotwórczych w rozumieniu przepisów prawa atomowego,
4) gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza,
5) ścieków w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,
6) odchodów zwierząt, obornika, gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do
rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w przepisach
o nawozach i nawożeniu,
7) substancji wykorzystywanych jako czynniki chłodnicze przeznaczone do regeneracji.
3. Przepisy ustawy nie naruszają w zakresie postępowania z odpadami przepisów:
1) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
2) ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza
przez statki (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 692),
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 169, poz.
1199, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz.
934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125.
3) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 oraz z 2006 r. Nr 144, poz.
1042),
4) ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających
azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.4)),
5) ustawy z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru
odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. Nr 166, poz.
1361, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 203, poz. 1683),
6) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1774/2002/WE z dnia 3
października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów
ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia
przez ludzi (Dz.Urz. WE L 273 z 10.10.2003, str. 1 i L 19 z 19.01.2005,
str. 27 oraz str. 34),
7) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625, z późn. zm.5)),
8) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę
ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1458 i Nr
203, poz. 1683),
9) ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami (Dz.
U. Nr 191, poz. 1956).

Art. 3.

1. Odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii,
określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się,
zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.
2. Odpady niebezpieczne są to odpady:
1) należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika
nr 2 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości
wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy lub
2) należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B załącznika
nr 2 do ustawy i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych
w załączniku nr 3 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości
wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy.
3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) gospodarowaniu odpadami – rozumie się przez to zbieranie, transport, odzysk
i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami
oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów,
2) komunalnych osadach ściekowych – rozumie się przez to pochodzący z
oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji
służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o
składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych,
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz.
959, Nr 120, poz. 1252 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 72.
5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289
oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1045 i Nr 249, poz. 1830
3) magazynowaniu odpadów – rozumie się przez to czasowe przetrzymywanie
lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem,
4) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach
domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych
pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na
swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach
domowych,
5) odpadach medycznych – rozumie się przez to odpady powstające w związku
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń
naukowych w zakresie medycyny,
6) odpadach obojętnych – rozumie się przez to odpady, które nie ulegają istotnym
przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne,
nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują
zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają
biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują;
ogólna zawartość zanieczyszczeń w tych odpadach oraz zdolność do ich
wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą
być nieznaczne, a w szczególności nie powinny stanowić zagrożenia dla
jakości wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleby i ziemi,
7) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady, które
ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów,
8) odpadach weterynaryjnych – rozumie się przez to odpady powstające w
związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych,
a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń
na zwierzętach,
8a) odpadach z wypadków – rozumie się przez to odpady powstające podczas
prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej, z wyłączeniem odpadów powstałych
w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej,
9) odzysku – rozumie się przez to wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia
dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu
odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów
substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku
nr 5 do ustawy,
10) odzysku energii – rozumie się przez to termiczne przekształcanie odpadów w
celu odzyskania energii,
11) olejach odpadowych – rozumie się przez to wszelkie oleje smarowe lub
przemysłowe, które nie nadają się już do zastosowania, do którego były
pierwotnie przeznaczone, a w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych
i oleje przekładniowe, a także oleje smarowe, oleje do turbin i oleje
hydrauliczne,
12) PCB – rozumie się przez to polichlorowane difenyle, polichlorowane trifenyle,
monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan,
monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek
z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie
13) posiadaczu odpadów – rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada
odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie
transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi
jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości,
14) recyklingu – rozumie się przez to taki odzysk, który polega na powtórnym
przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie
produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu
pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z
wyjątkiem odzysku energii,
15) recyklingu organicznym – rozumie się przez to obróbkę tlenową, w tym
kompostowanie, lub beztlenową odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu
w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów,
w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie
na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny,
16) składowisku odpadów – rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony
do składowania odpadów,
17) spalarni odpadów – rozumie się przez to zakład lub jego część przeznaczone
do termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej
energii cieplnej, obejmujące instalacje i urządzenia służące do
prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów wraz z oczyszczaniem
gazów odlotowych i wprowadzaniem ich do atmosfery, kontrolą,
sterowaniem i monitorowaniem procesów oraz instalacjami związanymi z
przyjmowaniem, wstępnym przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów
dostarczonych do termicznego przekształcania oraz instalacjami związanymi
z magazynowaniem i przetwarzaniem substancji otrzymanych w wyniku
spalania i oczyszczania gazów odlotowych,
18) staroście – rozumie się przez to także prezydenta miasta na prawach powiatu,
19) stosowaniu komunalnych osadów ściekowych – rozumie się przez to rozprowadzanie
na powierzchni ziemi lub wprowadzanie komunalnych osadów
ściekowych do gleby w celu ich wykorzystywania,
20) termicznym przekształcaniu odpadów – rozumie się przez to:
a) spalanie odpadów przez ich utlenianie,
b) inne procesy termicznego przekształcania odpadów, w tym pirolizę,
zgazowanie i proces plazmowy, o ile substancje powstające podczas
tych procesów termicznego przekształcania odpadów są następnie spalane,
21) unieszkodliwianiu odpadów – rozumie się przez to poddanie odpadów procesom
przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym
w załączniku nr 6 do ustawy w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie
stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska,
21a) współspalarni odpadów – rozumie się przez to zakład lub jego część, których
głównym celem jest wytwarzanie energii lub produktów, w których wraz z
paliwami są przekształcane termicznie odpady w celu odzyskania zawartej
w nich energii lub w celu ich unieszkodliwiania, obejmujące instalacje i
urządzenia służące do prowadzenia procesu termicznego przekształcania
wraz z oczyszczaniem gazów odlotowych i wprowadzaniem ich do atmosfery, kontrolą, sterowaniem i monitorowaniem procesów, instalacjami związanymi
z przyjmowaniem, wstępnym przetwarzaniem i magazynowaniem
odpadów dostarczonych do termicznego przekształcania oraz instalacjami
związanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem substancji otrzymanych
w wyniku spalania i oczyszczania gazów odlotowych,
22) wytwórcy odpadów – rozumie się przez to każdego, którego działalność lub
bytowanie powoduje powstawanie odpadów oraz każdego, kto przeprowadza
wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę
charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających
w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów,
czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i
napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie
usługi stanowi inaczej,
23) zbieraniu odpadów – rozumie się przez to każde działanie, w szczególności
umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów,
które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania,

Art. 4.

1. Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się kategoriami oraz rodzajami
odpadów wymienionymi w załącznikach nr 1 i 2, składnikami odpadów wymienionymi
w załączniku nr 3 oraz właściwościami odpadów wymienionymi w załączniku
nr 4, określi w drodze rozporządzenia:
1) katalog odpadów z podziałem na grupy, podgrupy i rodzaje, uwzględniający
źródła powstawania odpadów, wraz z listą odpadów niebezpiecznych oraz
ze sposobem klasyfikowania odpadów,
2) warunki, w których uznaje się, że odpady wymienione na liście odpadów
niebezpiecznych nie posiadają właściwości lub składników i właściwości
powodujących, że odpady te stanowią odpady niebezpieczne, a także sposób
ustalenia spełnienia tych warunków.
1a. Posiadacz jest obowiązany do pozbywania się substancji lub przedmiotów niespełniających
wymagań technicznych określonych w przepisach, o których mowa
w ust. 1b, lub w przepisach odrębnych.
1b. Ministrowie właściwi do spraw gospodarki, transportu, rolnictwa i zdrowia, w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, mogą określić,
każdy w zakresie swoich kompetencji, w drodze rozporządzeń, wymagania
techniczne dla substancji i przedmiotów, których niespełnienie powoduje, że ich
posiadacz jest obowiązany do ich pozbycia się.
1c. Wydając rozporządzenia, o których mowa w ust. 1b, ministrowie uwzględnią:
1) wymagania ochrony środowiska,
2) bezpieczeństwo użytkowania substancji lub przedmiotów,
3) możliwe zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi,
4) wymagania ochrony dóbr kultury.
2. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje
oraz stężenia substancji, które powodują, że urobek pochodzący z pogłębiania
akwenów morskich w związku z utrzymaniem infrastruktury zapewniającej dostęp
do portów, a także z pogłębianiem zbiorników wodnych, stawów, cieków
naturalnych, kanałów i rowów w związku z utrzymaniem i regulacją wód, jest
zanieczyszczony, kierując się właściwościami substancji, które mogą zanieczyścić
ten urobek.

1. Minister właściwy do spraw środowiska jest organem wyższego stopnia w
stosunku do marszałka województwa w sprawach, o których mowa w art.
13 ust. 4, art. 19 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 1, art. 26 ust 2, art. 29, art. 53 ust. 3
pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 pkt 1 i ust. 5.
2. Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 13 ust. 4, art. 19
ust. 2 pkt 1 i ust. 4, art. 24 ust. 2 pkt 1, art. 26 ust. 2, art. 29 ust. 3, art. 49
ust. 2 i 4, art. 37 ust. 6, art. 53 ust. 3 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 pkt 1 i ust. 5, są
zadaniami z zakresu administracji rządowej