informacje i publikacje z kategorii - odpady, ochrona środowiska, ekologia|Sunday, December 16, 2018
Znajdujesz się tutaj: Home » Procesy unieszkodliwiania odpadów

Procesy unieszkodliwiania odpadów


PROCESY UNIESZKODLIWIANA ODPADÓW

Dziennik Ustaw 2001 Nr 62 poz. 628

 

Dl Składowanie na składowiskach odpadów     obojętnych

D2 Obróbka w glebie i ziemi (np. biodegradacja odpadów płynnych lub szlamów w glebie i ziemi)

D3 Składowanie poprzez głębokie wtryskiwanie (np. wtryskiwanie odpadów, które można pompować)

D4 Retencja powierzchniowa (np. umieszczanie odpadów na poletkach osadowych lub lagunach)

D5 Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na

składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne

D6 Odprowadzanie do wód, z wyjątkiem mórz

D7 Lokowanie (zatapianie) na dnie mórz

D8 Obróbka biologiczna niewymieniona w innym punkcie pola 9, w wyniku której powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od Dl do D12 (np. fermentacja)

D9 Obróbka fizyczno-chemiczna niewymieniona w innym punkcie pola 9, w wyniku której powstają odpady,  unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od Dl do Dl 2 (np. parowanie, suszenie, strącanie)

D10 Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie

Dl1 Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na morzu

D12 Składowanie odpadów w pojemnikach w ziemi (np. w kopalni)

Dl3 Sporządzanie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w punktach od Dl do D12

D14 Przepakowywanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w punktach od Dl do Dl 3

Dl5 Magazynowanie w czasie któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od Dl do Dl 4 (z wyjątkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki

w miejscu, gdzie odpady są wytwarzane)

D16 – Zestalanie.

 

OPERACJE ODZYSKU

R1 Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii

R2 Regeneracja lub odzyskiwanie rozpuszczalników

R3 Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie  są  stosowane jako   rozpuszczalniki   (włączając kompostowanie      i  inne biologiczne procesy przekształcania)

R4 Recykling lub regeneracja metali i związków metali

R5 Recykling     lub     regeneracja     innych     materiałów nieorganicznych

R6 Regeneracja kwasów lub zasad

R7  Odzyskiwanie składników stosowanych do  usuwania zanieczyszczeń

R8  Odzyskiwanie składników z katalizatorów

b Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju

R10 Rozprowadzenie    na    powierzchni    ziemi, w celu nawożenia lub ulepszania gleby lub rekultywacji gleby i ziemi

R11  Wykorzystanie  odpadów  pochodzących         z któregokolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R10

R12 Wymiana odpadów w ce)u poddania któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do Rl11

R13 Magazynowanie odpadów, które mają być poddane któremukolwiek z działań  wymienionych w punktach od    R1 do  R12    (z    wyjątkiem    tymczasowego

magazynowania w czasie zbiórki  w miejscu,  gdzie odpady są wytwarzane)

R14 Inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części lub do odzyskania z odpadów substancji lub      materiałów,  łącznie  z ich wykorzystaniem, niewymienione w punktach od R1 do RI3

 

ŚRODKI TRANSPORTU

R – drogowy

T – kolejowy

S – morski

A – powietrzny

W – wodny śródlądowy

 

RODZAJE OPAKOWANIA

1) bęben (np. na olej)

2) beczka drewniana

3) kanister

4) skrzynia

5 ) worek

6) opakowania złożone

7) opakowania ciśnieniowe

8) duży pojemnik do  przewozu luzem (DOPL) lub przewóz luzem (materiał stały bez opakowania)

 

KLASA ONZ I KOD H

Klasa  Kod H Charakterystyka

ONZ

1          H 1        Materiały i przedmioty  wybuchowe

3          H3         Materiały ciekłe zapalne

4.1       H4.1      Materiały stałe zapalne

4.2       H4.2      Materiały samozapalne

4.3       H4.3      Materiały wytwarzające w

zetknięciu z wodą gazy palne

5.1      H5.1       Materiały utleniające

5.2      H5.2       Materiały organiczne

6.1      H6.1       Materiały trujące

6.2      H6.2       Materiały zakaźne

8         H8          Materiały żrące

9                        Różne materiały i przedmioty

niebezpieczne

9        H10         Wydzielające gazy trujące w

kontakcie z powietrzem lub wodą

9        H11         Materiały toksyczne (o

opóźnionym działaniu lub

chroniczne)

9        H12         Materiały ekotoksyczne

9        H13         Materiały, które po zakończeniu procesu usuwania odpadów, w

jakikolwiek sposób, poprzez wydzielanie innych materiałów, np. wycieków, oddziałują według wyżej podanych charakterystyk