informacje i publikacje z kategorii - odpady, ochrona środowiska, ekologia|Wednesday, December 12, 2018
Znajdujesz się tutaj: Home » Ciekawostki ekologiczne » Nowa sortownia odpadów komunalnych w Białymstoku już działa!

Nowa sortownia odpadów komunalnych w Białymstoku już działa! 

sortownia_bialystok12

Jak przekazał nam Zbigniew Gołębiewski z PUHP LECH Sp. z o.o. w Białymstoku, po 3 miesięcznym rozruchu przekazano do użytkowania nowoczesną sortownię odpadów komunalnych w Białegostoku.

sortownia_bialystok12

Nowoczesna sortownia odpadów komunalnych z Białegostoku już działa!

Nowoczesna sortownia  odpadów surowcowych została uruchomiona w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach. Po 3-miesięcznym rozruchu technologicznym, instalacja została przekazana do użytku zgodnie z planem 30 września 2016 r. Dzięki uruchomieniu sortowni będzie można odzyskać i ponownie wykorzystać większą ilość odpadów.

Budowa nowej sortowni odpadów zrealizowana została w ramach projektu „Przebudowa instalacji związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach k. Białegostoku”. Inwestorem jest spółka LECH zarządzająca w imieniu Miasta Białystok systemem gospodarki odpadami , opartym na selektywnej zbiórce, zakładzie termicznego przekształcania w Białymstoku oraz składowisku wraz z sortownią w Hryniewiczach.

 

50 procent odpadów do ponownego wykorzystania

W 2020 r. poziom recyklingu odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, musi osiągnąć wagowo wysokość co najmniej 50 proc. ilości tych odpadów. Ten poziom pozwoli osiągnąć nowoczesna sortownia, której budowa rozpoczęła się w 2015 roku.

Powstała linia technologiczna do odzysku odpadów w procesie sortowania o zdolności przerobowej 40 tys. ton/rok odpadów selektywnie zebranych, z wykorzystaniem separatorów oraz prasowaniem i belowaniem odzyskiwanych surowców wtórnych. Linia technologiczna zamontowana jest w nowym budynku zrealizowanym również w ramach projektu.

 

Rozpoczęcie i zakończenie inwestycji

Realizacja inwestycji rozpoczęła się jeszcze w sierpniu 2013 r., kiedy spółka PUHP LECH złożyła wniosek  o dofinansowanie inwestycji. Umowy na dofinansowanie zostały zawarte w drugiej połowie 2014 r., a umowy z wykonawcami w lutym 2015 r. co umożliwiło rozpoczęcie robót budowlanych. Projekt instalacji wraz z dostawą i montażem linii technologicznej do segregacji odpadów przygotowała i zrealizowała firmą Sutco-Polska.

 

Finansowanie projektu

Podobnie jak budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku (spalarni), również budowa sortowni dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, ale w ramach odrębnego projektu i odrębnego finansowania.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi prawie 82 mln zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Spójności będzie wynosić nie więcej niż 34,6 mln zł. (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Działanie 2.1: Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych). Pozostałe środki pochodzą ze środków własnych Spółki.

 

Pozostałości po sortowaniu: do spalenia i do składowania

Odpady będące pozostałościami pochodzącymi z procesu sortowania odpadów, których kaloryczność wynosi powyżej 6 MJ/kg i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki nie mogą być składowane,  trafią do termicznego unieszkodliwienia w ZUOK w Białymstoku.

Na polach ZUOK w Hryniewiczach składowane będą natomiast nieliczne odpady, głównie remontowo-budowlane oraz  pozostałości po sortowaniu i kompostowaniu o kaloryczności poniżej 6 MJ/kg, nie nadające się do termicznego unieszkodliwienia ani dalszego odzysku. Na składowisko trafiają również żużle i zestalone popioły powstające w wyniku termicznego unieszkodliwiania odpadów w ZUOK w Białymstoku. Trzeba oczywiście pamiętać, że dzięki spaleniu możliwe jest nawet 15-krotne zmniejszenie objętości odpadów.

Białystok posiadając tak nowoczesne instalacje do gospodarki odpadami, jak spalarnia i sortownia, będzie w stanie osiągnąć najniższe poziomy składowania odpadów i najwyższe recyklingu.

 

Elementy linii technologicznej

Linia technologiczna w sortowni to m.in.:

 • rozrywarka worków,
 • sito bębnowe,
 • dwa sita kaskadowe,
 • dwa separatory balistyczne,
 • 17 separatorów optycznych,
 • dwa separatory metali żelaznych
 • dwa separatory metali nieżelaznych
 • prasa belująca odzyskane surowce wtórne
 • 150 przenośników o średniej długości 10 metrów
 • układ technologiczny ma łączną długość prawie 1500 m.

 

Skrócony proces technologiczny

1 . Strefa przyjęcia

- wydzielenie odpadów, które mogłyby zakłócić proces (odpady gabarytowe,

opony, dywany, elementy mebli, duże folie budowlane itp.)
- wydzielone odpady trafią do kontenera, a następnie do innych

procesów technologicznych.

2. Rozrywarka worków

3. Kabina wstępna -  pracownicy ręcznie wydzielą przedmioty przeszkadzające i szkło.

4. Podział granulometryczny na układzie przesiewania

Jest wykonany kombinacyjnie dwustopniowo, z zastosowaniem jednego sita bębnowego obrotowego i dwóch sit kaskadowych.

 • sito bębnowe będzie rozdzielało strumień odpadów na frakcje o wymiarach: 0-140 mm oraz 140-340 mm oraz powyżej 340mm.
 • na równoległych sitach kaskadowych obydwa strumienie będą dzielone na frakcje: 0-40 mm, 40-80 mm, 80-140 mm oraz na drugim sicie kaskadowym na frakcje: 140-180 mm, 180-340 mm i mniejsze od 140 mm.

Po odsianiu odpady są dodatkowo rozluźnione i w znacznym stopniu pozbawione występujących na nich zanieczyszczeń.

5. Separatory

Najważniejsze, z punktu widzenia odzysku surowców wtórnych, jest przetwarzanie wydzielonej na sitach frakcji średniej 80-340 mm. Kieruje się ją do procesów automatycznej segregacji optycznej, balistycznej i magnetycznej.

a)      Odpady większe 140-340 mm i 80-140 mm odsiane na dwóch sitach kaskadowych zostaną podane w pole działania separatorów optycznych tworzyw sztucznych

b)      Tworzywa sztuczne wydzielone przez te separatory będą następnie kierowane do dwóch separatorów balistycznych, które podzielą je na dwie części: lekką, płaską – tzw. 2D i na frakcję ciężką, toczącą się – 3D.

c)      Frakcja 2D zostanie podana w pole działania separatorów optycznych folii, które wydzielą folię, a ta trafi do kolejnych separatorów optycznych folii, których zadaniem jest jej doczyszczenie.

Proces podwójnego, automatycznego doczyszczania wydzielonych frakcji przy użyciu separatorów optycznych nosi nazwę cleaning (CL). Występuje on również w tych częściach linii technologicznej, gdzie doczyszczany jest papier oraz niektóre przestrzenne grupy tworzyw sztucznych.

Cleaning polega na tym, że każdorazowo wydzielona przez separator optyczny frakcja np. tworzywa PET, jest następnie doczyszczana i rozsortowywana przez kolejny separator optyczny.

6. Ręczne doczyszczanie

W celu zapewnienia jeszcze wyższej czystości surowce wtórne wysortowane przez separatory zastosowane w sortowni będą w końcowym etapie ręcznie doczyszczane w kabinach sortowniczych.

7. Frakcja większa niż 340 mm

Z wydzielonej na sicie bębnowym frakcji większej niż 340 mm w kabinie sortowniczej będą manualnie wybrane takie surowce jak: folia czy karton, które będą skierowane do prasy belującej.

Pozostałe  odpady stanowić będą frakcję balastową i wysokokaloryczną przeznaczoną do termicznego unieszkodliwienia w spalarni.

8. Frakcja drobna

Linia technologiczna pozwala również na wydzielenie frakcji drobnej 0-80 mm, która po wyseparowaniu z niej metali żelaznych i nieżelaznych, zostanie skierowana do stacji załadunku kontenerów zlokalizowanej na zewnątrz hali, w celu poddania jej procesom biologicznej stabilizacji w dotychczasowej kompostowni znajdującej się na terenie zakładu w Hryniewiczach.

 

KALENDARIUM SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W BIAŁYMSTOKU

1 lipca 2013 r. – wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, który nałożył na gminy obowiązek organizacji odbioru i zagospodarowywania odpadów

31 grudnia 2015 r. – przekazanie do użytku Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku (spalarnia)

20 czerwca 2016 r. – rozpoczęcie rozruchu sortowni w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach

30 września 2016 r. – przekazanie do użytku sortowni w ZUOK w Hryniewiczach.

sortownia_bialystok06 sortownia_bialystok05 sortownia_bialystok03 sortownia_bialystok02 sortownia_bialystok11 sortownia_bialystok10 sortownia_bialystok09 sortownia_bialystok07